Regulamin

REGULAMIN SERWISU (SKLEPU) INTERNETOWEGO

I. §1. Postanowienia wstępne.

1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady dokonywania zamówień towarów prezentowanych w Serwisie internetowym www.cynamon-catering.pl, www.cynamon-events.pl.
2. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest w momencie podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Przed skorzystaniem lub zarejestrowaniem się w Serwisie należy zapoznać się z Regulaminem.

§2. Definicje.

1. Użyte w Regulaminie pojęcia posiadają następujące znaczenie:
a) Serwis – platforma internetowa, zlokalizowana pod adresem: www.cynamon-catering.pl, www.cynamon-events.pl, na którą składają się elementy graficzne oraz oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, tj. realizację Zamówienia; w Serwisie prezentowane są Towary Sprzedawcy.
b) Zamówienie – sporządzona i wysłana przez Zamawiającego za pośrednictwem aplikacji udostępnionej w Serwisie do Sprzedawcy lista Towarów, które Zamawiający chce kupić.
c) Sprzedawca – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Cynamon Holding Sp. z o.o. 90-562 Łódź ul. Łąkowa 7b NIP: 7252268415.
d) Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca Zamówienia.
e) Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.
f) Towar – rzecz ruchoma/usługa prezentowana przez Sprzedawcę w Serwisie, którą Zamawiający ma zamiar zamówić, a następnie kupić; Towary prezentowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
g) Cena – oznacza cenę Towaru brutto, umieszczoną obok informacji o Towarze, nieuwzględniającą Kosztów dostawy . Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.
h) Koszty dostawy – opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego; kwoty te są uwidocznione w Serwisie podczas dokonywania przez Zamawiającego zamówienia Towaru. Koszty dostawy są zróżnicowane w zależności od miejsca dostawy.
i) Konto – utworzone po rejestracji indywidualne konto Zamawiającego, za pomocą którego dokonuje Zamówień oraz zarządza danymi podanymi podczas procesu rejestracji oraz zamówienia.
j) Login – adres e-mail podany przez Zamawiającego na etapie rejestracji w Serwisie.
k) Dostawca – osoba fizyczna zatrudniona przez Sprzedawcę i legitymująca się jego pełnomocnictwem, która będzie dostarczała Towary do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

§3. Wymagania techniczne.

1. Do korzystania z Serwisu, w tym przeglądania jego asortymentu oraz składania zamówień na Towary, niezbędne są: a) szerokopasmowe łącze internetowe,
b) przeglądarka internetowa (Internet Explorer 8 lub 9, Google Chrome 15 lub 16, Mozilla Firefox 7 lub 8, Opera 11) obsługująca CSS i JavaScript,
c) włączona obsługa plików cookies,
d) włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up),
e) system operacyjny Microsoft Windows 7, 8 lub Vista,
f) aktywne konto e-mail.

§4. Działanie Serwisu i zasady korzystania z Serwisu.

1. Użytkownik powinien korzystać z Serwisu zgodnie z przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Za taką działalność jest uznane w szczególności:
a) ingerencja w korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników, w tym uniemożliwienie korzystanie z niego; b) ingerencja w zawartość lub charakter techniczny Serwisu
2. Sprzedawca podejmuje na bieżąco działania w celu poprawy funkcjonowania jakości Serwisu, jednak zastrzega sobie, że mogą pojawić się błędy oraz problemy techniczne w korzystaniu z niego. W przypadku takiej sytuacji, Użytkownik powinien zgłosić to Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Sprzedawca niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Serwisu.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego ograniczenia dostępu Użytkowników do Serwisu w celu jego ulepszenia lub przeprowadzenia konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników/Zamawiających lub osób trzecich;
b) niekompatybilność Serwisu z końcowym sprzętem i oprogramowaniem Użytkownika lub z jego przyłączem do sieci Internet;
c) trudności techniczne, w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się z Serwisem.
5. Sprzedawca uprawniony jest do zablokowania konta Użytkownika, jeżeli jego działanie w ramach Serwisu naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Użytkownik zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Serwisie.

§5. Informacje ogólne.

1. Zdjęcia Towarów zamieszczanych w Serwisie są własnością firmy Cynamon Holding Sp. z o.o.
2. Zdjęcia służą wyłącznie prezentacji towaru są przykładowe i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wizerunku Towaru. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami pochodzą od Sprzedawcy.
3. Wszelkie treści umieszczone w Serwisie, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy, aplikacje podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa.
4. Sprzedawca uprawniony jest do usuwania ze Serwisu materiałów zawierających treści bezprawne, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia materiałów zamieszczonych przez Użytkownika zostanie on powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Serwisie.
5. Przeglądanie asortymentu Serwisu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Użytkownika na Towary znajdujące się w asortymencie Serwisu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

§6. Proces rejestracyjny

1. Realizacja Zamówienia jest ograniczona do określonego obszaru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dokonanie Zamówienia z dostawą jest możliwe tylko dla Użytkowników, którzy w procesie rejestracji podali adres dostawy na obszarze objętym działalnością Sprzedawcy.
2. Jeżeli adres dostawy podany przez Użytkownika nie jest aktualnie obsługiwany przez Sprzedawcę, Użytkownik ma możliwość otrzymania informacji o możliwości włączenia tego adresu do obszaru objętego działaniem Sprzedawcy.
3. Złożenie Zamówienia i późniejsze dokonanie zakupu Towarów uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza zamówienia lub formularza rejestracyjnego i formularza zamówienia, w ramach, którego podawane są dane niezbędne do realizacji Zamówienia tj.: Imię, nazwisko, dokładny adres dostaw, numer telefonu, adres e-mail (wykorzystywany później jako Login), ustalenie hasła oraz potwierdzenie zapoznania się i akceptacji Regulaminu.
4. W przypadku zmiany danych Zamawiającego, powinien on dokonać ich aktualizacji po zalogowaniu się na swoje Konto, w zakładce „Moje konto”. Zmiana adresu, nr telefonu, oraz zgody na otrzymywanie informacji handlowych możliwa jest również poprzez Serwis.
5. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.
6. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejnych Zamówień można dokonywać logując się w Serwisie do swojego Konta poprzez podanie loginu i ustalonego podczas rejestracji hasła.
7. Login i hasło mają charakter poufny. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za działania będące następstwem ujawnienia loginu i hasła osobom trzecim.
8. Sprzedawca ma prawo usunąć Konto Zamawiającego bez podawania przyczyn i informowania o tym, jeżeli:
a) Sprzedawca uzyska uzasadnione podejrzenie, że Zamawiający narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
b) Zamawiający podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Zamawiający nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań;
10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w związku z następstwami poniższych działań:
a) podanie nieprawdziwych, niepełnych danych przy procesie rejestracji, brak aktualizacji danych oraz ich następstwa;
b) udostępnienie przez Zamawiającego podmiotom trzecim hasła oraz Loginu.

§7. Proces składania Zamówień

1. Zamawiający składa Zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie. Sprzedawca przesyła Zamawiającemu na podany przez niego w procesie rejestracji adres e-mail potwierdzenie zamówienia. Zamawiający może odwołać lub zmienić Zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie. Odwołanie lub zmiana Zamówienia zostanie przyjęte przez Sprzedawcę, jeśli będzie złożone przez Zamawiającego na min. 72 godzin przed dostawą Towarów. Zmiana Zamówienia dotyczy tylko Towarów w Zamówieniu, a nie terminu dostawy lub sposobu płatności.
2. Jeżeli Zamawiający chce otrzymać fakturę VAT, powinien podać stosowne dane wypełniając formularz w momencie składania zamówienia.
3. Koszt dostawy nie jest ujęty w Cenie Towarów. Informacja o koszcie dostawy będzie dostępna dla Zamawiającego w Serwisie zaraz po wprowadzeniu szczegółów Zamówienia.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia, jeśli poweźmie uzasadnione podejrzenie, że Towary zostały zamówione z naruszeniem postanowień n.in. Regulaminu
6. Sprzedawca ma prawo do rozwiązania umowy w przypadku gdy okoliczności przesłania przez Klienta wypełnionego formularza udostępnianego na stronie oceniane rozsądnie uzasadniają ocenę, że przesłanie przez Klienta formularza zostało dokonane w złej wierze, w szczególności w celu innym niż wyłącznie zawarcie umowy sprzedaży.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych.
8. Promocje w Serwisie cynamon-catering.pl, www.cynamon-events.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
9. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sprzedający poinformuje Zamawiającego o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez niego adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Zamawiającego, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
10. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedający może zaproponować Zamawiającemu:
a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Zamawiającego Sprzedający będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Zamawiającego zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Zamawiającego wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach.
11. W przypadku gdy Użytkownik nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa powyżej (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Zamawiającym z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy), Sprzedawca dostarczy Zamawiającemu produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Zamawiający zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Użytkownika.
12. W przypadku anulowania zamówienia Sprzedawca zwróci Zamawiającemu zapłaconą kwotę lub jej część w przypadku braku realizacji częściowego zamówienia, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
13. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Zamawiającego na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Sprzedawcy numeru rachunku bankowego Zamawiającego, nie prześle on Sprzedawcy takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Zamawiającego błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
14. W przypadku gdy Zamawiający dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Sprzedawcy.
15. W przypadku podania przez Zamawiającego błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§8. Ochrona danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Użytkowników zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu zbierane są w celu realizacji Zamówienia, a jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3. Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Użytkownika, a także iż są to dane prawdziwe i aktualne. W sytuacji podania przez Użytkownika danych innych osób (np. jako odbiorców zamówienia) Użytkownik oświadcza i zapewnia, że posiada podstawę dla podania takich danych (np. osoba taka wyraziła stosowną zgodę), że poinformował taką osobę o przekazaniu jej danych Sprzedawcy oraz o zasadach przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych określonych w Polityce Prywatności Sprzedawcy.
4. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników Serwisu mogą być:
a. W przypadku Użytkownika, który korzysta w Serwisie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Użytkownika, który korzysta w Serwisie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§9. Dostawa

1. Sprzedawca dostarcza Towary wyłącznie na obszarze swojej działalności.
2. Zamawiający może składać zamówienia 24 h na dobę w każdy dzień tygodnia. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dni braku realizowania Zamówień.
3. Dostawy są realizowane 7 dni w tygodniu w godzinach 8.00 – 20.00
4. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zrealizować dostawę w wyznaczonym terminie. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane siłą wyższą.
5. Wartość Zamówień kilku Zamawiających dokonanych na ten sam adres dostawy nie ulega sumowaniu.
6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji wieku osoby odbierającej Towar. Jeśli okaże się, że osoba ta ma mniej niż 18 lat i żadna inna osoba nie może odebrać Towarów, a gdy przedmiotem Zamówienia jest alkohol, Sprzedawca odmawia wydania tych Towarów.
7. Sprzedawca nie wydaje alkoholu osobom nietrzeźwym.
8. Sprzedawca dostarcza Towar wraz z dowodem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego. Jeżeli Zamawiający chce otrzymać fakturę VAT, powinien wpisać dane niezbędne do wstawienia faktury, tj. nazwa firmy, numer NIP, adres firmy w pole znajdujące się w module składania zamówienia w Serwisie.
9. W razie nieobecności Zamawiającego pod wskazanym w Zamówieniu adresem w wybranych przez niego godzinach dostawy Dostawca pozostawi w drzwiach zawiadomienie o próbie realizacji dostawy. W przypadku, kiedy nieobecność Zamawiającego była chwilowa, a Dostawca nie wrócił jeszcze do Placówki istnieje możliwość skierowania Dostawcy z powrotem do Zamawiającego poprzez kontakt z Infolinią. Jeżeli Dostawca wrócił już do Placówki, Zamówienie może być, po uzgodnieniu ze Sprzedawcą, odebrane z siedziby firmy lub dostarczone ponownie za dodatkową opłatą zgodną z cennikiem dostaw.

§9. Zasady płatności.

1. Zamawiający ma możliwość wyboru następujących form płatności:
a) On-line – za pomocą następujących kart debetowych/kredytowych wydanych przez banki w Polsce, Wielkiej Brytanii lub Czechach: Visa, Visa Electron, Master Card, Maestro. Jeśli Państwa karta zostanie odrzucona proszę kontaktować się z jej wystawcą w celu sprawdzenia czy karta posiada funkcjonalność płacenia w on-line.
2. W celu zmniejszenia ryzyka nieuprawnionego dostępu do szczegółów karty Zamawiającego zostaną one zakodowane.
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Serwisu.
4. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej na podany przez Użytkownika adres mailowy (adres mailowy podany przez Użytkownika podczas rejestracji, w skutek aktualizacji danych w koncie lub podczas składania Zamówienia). Jednocześnie Użytkownik oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e- mail.

§10. Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w Regulaminie. Opcjonalnie oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
8. Skutki odstąpienia od Umowy:
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Serwisie.
10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§11. Reklamacja.

1. Zamawiający przed dokonaniem odbioru Towaru ma możliwość sprawdzenia ich w obecności Kuriera. Sprzedawca uprzedza przed nieprzyjmowaniem uszkodzonych Towarów.
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową po jego wydaniu Zamawiający ma prawo złożyć reklamację.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
4. W celu rozpatrzenia reklamacji Zamawiający powinien dostarczyć do siedziby firmy zdjęcie (zrobione w obecności kuriera) Towaru wraz z dowodem zakupu.
5. W przypadku Towarów żywnościowych reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową może być rozpatrzona przez Sprzedawcę, jeżeli została złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od daty złożenia jej przez Zamawiającego. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę mailowo lub telefonicznie.
6. Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po zgłoszeniu się Zamawiającego w Placówce i po otrzymaniu informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
7. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

§12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
2. Użytkownik będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
2.3. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

§13 Postanowienia końcowe.

1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są w języku polskim.
2. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
3. Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Serwisie. Sprzedawca poinformuje Zamawiającego o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. Jeżeli Zamawiający nie akceptuje zmian, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę poprzez kliknięcie w link „Nie akceptuję zmian Regulaminu”, co będzie jednoznaczne z usunięciem Konta w Serwisie.
5. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).

§14. Kontakt z Serwisem

1. Telefon: 533 080 616
2. E-mail: biuro@cynamon-events.pl
3. Poczta: Łódź
4. Kod pocztowy: 90-562
5. Ulica: Łąkowa 7B,
6. Miejscowość: Łódź
7. Użytkownik może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.