0

Regulamin

Co warto wiedzieć przed zakupem


ZAMÓWIENIA

Realizujemy zamówienia powyżej 100 zł.

KOSZT DOSTAWY PONIŻEJ 2000,00 zł

Koszt dostawy dla zamówień do 2000 zł wynosi od 50,00 do 100 zł w zależności od adresu dostawy.

DARMOWA DOSTAWA

Dostawy powyżej 2000,00 zł. w granicach administracyjnych Łodzi oraz w miejscowościach ościennych przylegających są bezpłatnie.

STREFY DOSTAW

Zamówienia realizujemy na terenie Łodzi i okolic.

METODA PŁATNOŚCI

Za zamówienie w naszym sklepie internetowym możesz zapłacić online, szczegółowe informacje znajdziesz tutaj: https://www.przelewy24.pl/metody-platnosci/przelewy-i-przekazy-bankowe

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

Zamówienia realizujemy 7 dni w tygodniu w godzinach 8-20. Zamówienie należy złożyć najpóźniej 7 dni przed realizacją zamówienia.

* ZAMÓWIENIA EKSPRESOWE

Zamówienia z realizacją krótszą niż 7 dni zostaje przesłane do weryfikacji. W przypadku możliwości realizacji zamówienia ekspresowego nasze biuro obsługi skontaktuje się z Państwem by omówić dalsze kroki zamawiania.

Regulamin


REGULAMIN SKLEPU

I. Informacje ogólne

• Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zamówień towarów prezentowanych w Serwisie internetowym www.cynamon-catering.pl, www.cynamon-events.pl
• Każdy Użytkownik zobowiązany jest w momencie podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Przed skorzystaniem lub zarejestrowaniem się w Serwisie należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.
• Użyte w Regulaminie pojęcia posiadają następujące znaczenie:
○ Serwis – platforma internetowa, zlokalizowana jest pod adresem: www.cynamon-catering.pl, www.cynamon-events.pl na którą składają się elementy graficzne oraz oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników to jest realizację Zamówienia, w Serwisie prezentowane są Towary Sprzedawcy.
○ Zamówienie – sporządzona i wysłana przez Zamawiającego za pośrednictwem aplikacji udostępnionej w Serwisie do Sprzedawcy lista Towarów, które Zamawiający chce kupić.
○ Sprzedawca - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Cynamon Holding Sp. z o.o. 90-562 Łódź ul. Łąkowa 7b NIP: 7252268415.
○ Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca Zamówienia.
○ Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.
○ Towar - towar prezentowany przez Sprzedawcę w Serwisie, który Zamawiający zamówić, a następnie kupić; Towary prezentowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
○ Cena - oznacza cenę Towaru brutto, umieszczoną obok informacji o Towarze, nieuwzględniającą Kosztów dostawy . Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.
○ Koszty dostawy - opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego; kwoty te są uwidocznione w Serwisie podczas dokonywania przez Zamawiającego zamówienia Towaru. Koszty dostawy są zróżnicowane w zależności od miejsca dostawy.
○ Konto – utworzone po rejestracji indywidualne konto Zamawiającego, za pomocą którego dokonuje Zamówień oraz zarządza danymi podanymi podczas procesu rejestracji oraz zamówienia.
○ Login – adres e-mail podany przez Zamawiającego na etapie rejestracji w Serwisie.
○ Dostawca – osoba fizyczna zatrudniona przez Sprzedawcę i legitymująca się jego pełnomocnictwem, która będzie dostarczała Towary do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

II. Serwis

• Aby skorzystać z Serwisu niezbędne jest:
○ szerokopasmowe łącze internetowe,
○ przeglądarka internetowa (Internet Explorer 8 lub 9, Google Chrome 15 lub 16, Mozilla Firefox 7 lub 8, Opera 11) obsługująca CSS i JavaScript,
○ włączona obsługa plików cookies,
○ włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up),
○ system operacyjny Microsoft Windows 7, 8 lub Vista,
○ aktywne konto e-mail.
• Użytkownik powinien korzystać z Serwisu zgodnie z przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Za taką działalność jest uznane w szczególności:
○ ingerencja w korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników, w tym uniemożliwienie korzystanie z niego;
○ ingerencja w zawartość lub charakter techniczny Serwisu
• Sprzedawca podejmuje na bieżąco działania w celu poprawy funkcjonowania jakości Serwisu, jednak zastrzega sobie, że mogą pojawić się błędy oraz problemy techniczne w korzystaniu z niego. W przypadku takiej sytuacji, Użytkownik powinien zgłosić to Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Sprzedawca niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Serwisu.
• Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego ograniczenia dostępu Użytkowników do Serwisu w celu jego ulepszenia lub przeprowadzenia konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
• Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
○ zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników/Zamawiających lub osób trzecich;
○ niekompatybilność Serwisu z końcowym sprzętem i oprogramowaniem Użytkownika lub z jego przyłączem do sieci Internet;
o trudności techniczne, w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się z Serwisem.
• Zdjęcia Towarów zamieszczanych w Serwisie są własnością firmy Cynamon Holding Sp. z o.o.
• Zdjęcia służą wyłącznie prezentacji towaru są przykładowe i  mogą nieznacznie odbiegać od prawdziwego wizerunku Towaru. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami pochodzą od Sprzedawcy.
• Wszelkie treści umieszczone w Serwisie, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy, aplikacje podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa.

III. Proces rejestracyjny

• Realizacja Zamówienia jest ograniczona do określonego obszaru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dokonanie Zamówienia z dostawą jest możliwe tylko dla Użytkowników, którzy w procesie rejestracji podali adres dostawy na obszarze objętym działalnością Sprzedawcy.
• Jeżeli adres dostawy podany przez Użytkownika nie jest aktualnie obsługiwany przez Sprzedawcę, Użytkownik ma możliwość otrzymania informacji o możliwości włączenia tego adresu do obszaru objętego działaniem Sprzedawcy.
• Złożenie Zamówienia i późniejsze dokonanie zakupu Towarów uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza zamówienia lub formularza rejestracyjnego i formularza zamówienia, w ramach, którego podawane są dane niezbędne do realizacji Zamówienia tj.:
Imię, nazwisko, dokładny adres dostaw, numer telefonu, adres e-mail (wykorzystywany później jako Login), ustalenie hasła oraz potwierdzenie zapoznania się i akceptacji Regulaminu.
• W przypadku zmiany danych Zamawiającego, powinien on dokonać ich aktualizacji po zalogowaniu się na swoje Konto, w zakładce „Moje konto”. Zmiana adresu, nr telefonu, oraz zgody na otrzymywanie informacji handlowych możliwa jest również poprzez Serwis.
• Aby usunąć swoje Konto z Serwisu, Zamawiający powinien napisać prośbę o usunięcie konta do operatora serwisu.
• Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejnych Zamówień można dokonywać logując się w Serwisie do swojego Konta poprzez podanie loginu i ustalonego podczas rejestracji hasła.
• Login i hasło mają charakter poufny. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za działania będące następstwem ujawnienia loginu i hasła osobom trzecim.
• Sprzedawca ma prawo usunąć Konto Zamawiającego bez podawania przyczyn i informowania o tym, jeżeli:
○ Sprzedawca uzyska uzasadnione podejrzenie, że Zamawiający narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
○ Zamawiający podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Zamawiający nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań;
• Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w związku z następstwami poniższych działań:
○ podanie nieprawdziwych, niepełnych danych przy procesie rejestracji, brak aktualizacji danych oraz ich następstwa;
○ udostępnienie przez Zamawiającego podmiotom trzecim hasła oraz Loginu.

IV. Proces składania Zamówień

• Zamawiający składa Zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie. Sprzedawca przesyła Zamawiającemu na podany przez niego w procesie rejestracji adres e-mail potwierdzenie zamówienia. Zamawiający może odwołać lub zmienić Zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie. Odwołanie lub zmiana Zamówienia zostanie przyjęte przez Sprzedawcę, jeśli będzie złożone przez Zamawiającego na min. 72 godzin przed dostawą Towarów. Zmiana Zamówienia dotyczy tylko Towarów w Zamówieniu, a nie terminu dostawy lub sposobu płatności.
• Jeżeli Zamawiający chce otrzymać fakturę VAT, powinien podać stosowne dane wypełniając formularz w momencie składania zamówienia.
• Koszt dostawy nie jest ujęty w Cenie Towarów. Informacja o koszcie dostawy będzie dostępna dla Zamawiającego w Serwisie zaraz po wprowadzeniu szczegółów Zamówienia.
• Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
• Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia, jeśli poweźmie uzasadnione podejrzenie, że Towary zostały zamówione z naruszeniem postanowień nin. Regulaminu
• Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych.

• Promocje w Serwisie cynamon-catering.pl, www.cynamon-events.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
• W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sprzedający poinformuje Zamawiającego o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez niego adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Zamawiającego, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedający może zaproponować Zamawiającemu:
a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Zamawiającego Sprzedający będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Zamawiającego zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Zamawiającego wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach.
• W przypadku gdy Użytkownik nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa powyżej (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Zamawiającym z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy), Sprzedawca dostarczy Zamawiającemu produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Zamawiający zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Użytkownika.

W przypadku anulowania zamówienia Sprzedawca zwróci Zamawiającemu zapłaconą kwotę lub jej części w przypadku braku realizacji częściowego zamówienia, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
• W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Zamawiającego na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Sprzedawcy numeru rachunku bankowego Zamawiającego, nie prześle on Sprzedawcy takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Zamawiającego błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
W przypadku gdy Zamawiający dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Sprzedawcy.
• W przypadku podania przez Zamawiającego błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

V. Ochrona danych osobowych

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Serwisie www.cynamon-catering.pl, www.cynamon-events.pl oraz w procesie korzystania z Serwisu www.cynamon-catering.pl, www.cynamon-events.pl, w tym dokonywania zakupów w Serwisie www.cynamon-catering.pl, www.cynamon-events.pl. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Użytkownika zakupów w Serwisie cynamon-catering.pl.

Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę - Cynamon Holding Sp. z o.o. 90-562 Łódź ul. Łąkowa 7b NIP: 7252268415
Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Użytkownikiem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Użytkownika w Serwisie cynamon-catering.pl, cynamon-events.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 15 regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich zmiany i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Użytkownika (zakładka „Moje konto”).

Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Użytkownika

VI. Dostawa

• Sprzedawca dostarcza Towary wyłącznie na obszarze swojej działalności.
• Zamawiający może składać zamówienia 24 h na dobę w każdy dzień tygodnia. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dni braku realizowania Zamówień.
• Dostawy są realizowane 7 dni w tygodniu w godzinach 8.00 - 20.00
• Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zrealizować dostawę w wyznaczonym terminie. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane siłą wyższą.
• Wartość Zamówień kilku Zamawiających dokonanych na ten sam adres dostawy nie ulega sumowaniu.
• Sprzedawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji wieku osoby odbierającej Towar. Jeśli okaże się, że osoba ta ma mniej niż 18 lat i żadna inna osoba nie może odebrać Towarów, a gdy przedmiotem Zamówienia jest alkohol, Sprzedawca odmawia wydania tych Towarów.
• Sprzedawca nie wydaje alkoholu osobom nietrzeźwym.
• Sprzedawca dostarcza Towar wraz z dowodem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego. Jeżeli Zamawiający chce otrzymać fakturę VAT, powinien wpisać dane niezbędne do wstawienia faktury, tj. nazwa firmy, numer NIP, adres firmy w pole znajdujące się w module składania zamówienia w Serwisie.
• W razie nieobecności Zamawiającego pod wskazanym w Zamówieniu adresem w wybranych przez niego godzinach dostawy Dostawca pozostawi w drzwiach zawiadomienie o próbie realizacji dostawy. W przypadku, kiedy nieobecność Zamawiającego była chwilowa, a Dostawca nie wrócił jeszcze do Placówki istnieje możliwość skierowania Dostawcy z powrotem do Zamawiającego poprzez kontakt z Infolinią. Jeżeli Dostawca wrócił już do Placówki, Zamówienie może być, po uzgodnieniu ze Sprzedawcą, odebrane z siedziby firmy lub dostarczone ponownie za dodatkową opłatą zgodną z cennikiem dostaw.

VII. Zasady płatności

• Zamawiający ma możliwość wyboru następujących form płatności:
○ On-line - za pomocą następujących kart debetowych/kredytowych wydanych przez banki w Polsce, Wielkiej Brytanii lub Czechach: Visa, Visa Electron, Master Card, Maestro. Jeśli Państwa karta zostanie odrzucona proszę kontaktować się z jej wystawcą w celu sprawdzenia czy karta posiada funkcjonalność płacenia w on-line.
• W celu zmniejszenia ryzyka nieuprawnionego dostępu do szczegółów karty Zamawiającego zostaną one zakodowane.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

• Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w wypadkach:
○ świadczeń, które z uwagi na ich charakter (np. żywność) nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu (np. świeże warzywa),

IX. Reklamacje

• Zamawiający przed dokonaniem odbioru Towaru ma możliwość sprawdzenia ich w obecności Dostawcy. Sprzedawca uprzedza przed nieprzyjmowaniem uszkodzonych Towarów.
• W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową po jego wydaniu Zamawiający ma prawo złożyć reklamację.
• W celu rozpatrzenia reklamacji Zamawiający powinien dostarczyć do siedziby firmy zdjęcie (zrobione w obecności kuriera) Towaru wraz z dowodem zakupu.
• W przypadku Towarów żywnościowych reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową może być rozpatrzona przez Sprzedawcę, jeżeli została złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od daty złożenia jej przez Zamawiającego. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę mailowo lub telefonicznie.
• Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po zgłoszeniu się Zamawiającego w Placówce i po otrzymaniu informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

X. Postanowienia końcowe

• We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
• Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
• Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Serwisie. Sprzedawca poinformuje Zamawiającego o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. Jeżeli Zamawiający nie akceptuje zmian, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę poprzez kliknięcie w link „Nie akceptuję zmian Regulaminu”, co będzie jednoznaczne z usunięciem Konta w Serwisie.

XI. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag prosimy o kontakt poprzez e-mail: biuro@cynamon-events.pl

Źródła


Zdjęcia

christmas-dinner.jpg - Designed by Freepik

Your Cart

No products in the cart.

Go to checkout
Produkt został dodany do koszyka.